Başkanlık

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 114

E-Posta : baskanlik@istib.org.tr

Genel Sekreterlik

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 121 - 182

E-Posta : baskanlik@istib.org.tr

Şube Müdürlükleri

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Şubesi

Borsa Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına dair işlerin sekreteryası, gelen ve giden evrakın kayıt ve gönderi işlerini yürütür.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 121 - 182

E-Posta : baskanlik@istib.org.tr

Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi

Araştırma Proje ve İş Geliştirme Şubesi, Borsanın tesciline tabi olan ürünler başta olmak üzere, tarım ve gıda sektöründeki yurtiçi ve yurtdışı mevzuat ve iktisadi gelişmeleri, ürünlerinin istatistiklerini takip eder. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı Borsalar arasındaki ilişkileri sağlar. Borsa bünyesinde, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer Borsalar ile ortaklaşa gerçekleşecek ve geliştirilebilecek projeler için altyapıyı sağlayacak bilgileri sunar, borsaya üye olan küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere, üyelerin ya da personellerinin iş geliştirmelerine veya iş kurmalarına fayda sağlayacak imkânlar konusunda bilgilendirir.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 170

E-Posta : izzet.ercelen@istib.org.tr

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kurum etkinliklerinin yazılı, sözlü, görsel ve elektronik dokümanlar ile süreli yayınlar, web sitesi, sosyal medya, ulusal ve yerel basın, ulusal ve yerel medya aracılığı ile paylaşılarak üyelere ve kamuoyuna tanıtılması işlerini yürütür.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 124

E-Posta : basin@istib.org.tr

Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi

Bilgi işlem faaliyetlerini yürütmektedir. Bilgi işlem faaliyetleri kapsamında Borsamızın bilgisayar yazılım, donanım, arıza ve sistem güvenliğini sağlamakla görevlidir.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 136

E-Posta : bilgi.islem@istib.org.tr

Canlı Hayvan ve Et Şubesi

Borsamızın Tuzla- Aydınlıköy’de bulunan Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerine yetiştiriciler tarafından günün 24 saati küçükbaş ve büyükbaş hayvan getirilebilmektedir. Gelen hayvanlar üyelerimiz tarafından hayvan padoklarına yerleştirilir ve haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere pazarlık usulü ile satışı gerçekleştirilir. Alım-satımı yapılan hayvanlar elektronik kantarlarda tartılır ve tescil işlemleri aynı gün içinde yapılır. Tescil sonrasında tespit edilen fiyatlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenlerde yayınlanır. Canlı Hayvan ve Et Şubesi tesislerimiz 132 dönüm arazi üzerine kurulmuş olup, 25 dönüm kapalı alana sahiptir. Büyükbaş hayvan kapasitesi toplam 1.500 adet, küçükbaş hayvan kapasitesi ise 15.000 adettir. Canlı Hayvan ve Et Şubesi, ruhsatlandırılmış Hayvan Pazarları olup; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre çıkarılan 24 Aralık 2011 Gün ve 28152 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Hayvan satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları’ hakkındaki Yönetmelik gereği faaliyet göstermektedir.

Telefon : 0 (216) 393 14 59

E-Posta : ilker.suer@istib.org.tr

Hukuk Şubesi

Borsanın hukuki konularda danışmanlığını yapar. Meclis, Yönetim Kurulu ve Genel Sekretere hukuki konularda görüş bildirir, mütalaa hazırlar. Taraf olunan anlaşmazlıkları, davaları, icra işlemlerini takip eder. Sözleşmeleri düzenler ve görüş bildirir. Resmi Gazeteyi takip ederek ilgili birimlere bildirir. Üyelerin ticari ilişkilerindeki ihtilaflarda tahkim sisteminin uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütür.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 153

E-Posta : gul.alici@istib.org.tr

İnsan Kaynakları Kalite ve Eğitim Şubesi

5174 sayılı kanun ve yönetmelikler kapsamında personelin özlük işlemleri ile ilgili faaliyetleri yürütür, çalışanlarımızın ve üyelerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla kurum içi ve kurum dışı eğitimler düzenler, Borsamız üst yönetimin ve bütçe doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile Burs Yönergesi uyarınca ihtiyacı olan öğrencilerimize burs verir, yurtiçinde eğitim gören öğrencilerimizin Borsamızda staj yapmalarına olanak verir, tüm uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlar.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 115

E-Posta : zeynep.ozyurt@istib.org.tr

Laboratuvar Şubesi

Laboratuvarımız kar amacı gözetmeden kotasyona dahil gıda maddelerinin fiziksel ve kimyasal analizlerini TSE, Türk Gıda Kodeksi ve Borsa Maddelerinin analiz usullerine uygun olarak gerçekleştirip, kısa sürede doğru ve güvenilir sonuç vermek amacıyla hizmet vermektedir. Üye memnuniyeti odaklı, tarafsız, gizlilik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde ve üye ihtiyaçları doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaparak çalışmalarına devam etmektedir.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 139

E-Posta :

Mali İşler Şubesi

Borsa bütçesinin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür. Borsa gelirlerinin tahakkuk edilerek tahsil edilmesini, harcamaların bütçe ve mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlar. Aylık mizanı hazırlar, bilanço ve gelir-gider tablosu ile kesin hesabı çıkarır. Borsa üyelerinin aidat, para zammı, tescil ücreti vb. tahakkuk ve tahsil işlerini yapar. Borsanın her türlü alacak takibi ile borç ve mali yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesinden sorumludur.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 141

E-Posta : muhasebe@istib.org.tr

Meslek Komiteleri Şubesi

Meslek Komiteleri Şubesi Müdürlüğü, Borsa Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu toplantılarının organize edilmesi karar ve sonuçlarının takip edilerek gerçekleştirilmesi, üye bilgilerinin araştırılması, üye kayıt edilmesi, üye bilgilerinin güncellenmesi ve üye kayıtlarının silinmesi işlerini yürütür.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 158

E-Posta : adem.keskin@istib.org.tr

Satın Alma ve Destek Hizmetler Şubesi

Talep doğrultusunda her türlü ürün ve hizmet alımı, birimlerin bakım, onarım ve temizliği ile hazırlanan her türlü yayının, basımını sağlar, Merkez binanın temizlik, yemekhane ve güvenlik hizmetlerini yürütür. Toplantı, seminer ve benzeri organizasyonların hazırlığını yapar. Gerekli ekipmanların tedarik ve koordinasyonunu sağlar. Kullanılan cihazların bakımlarını takip eder ve oluşan arızalardan servisleri haberdar eder.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 145

E-Posta : sezer.kadakal@istib.org.tr

Tescil ve Kontrol Şubesi

Borsaya dahil maddelerin alım satım ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilan işlemleri ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirir. Borsamızda işlem gören tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık fiyat bültenlerinin basılması ve ilanı ile ilgili işlemleri yapar.

Telefon : 0 (212) 511 84 40 / 144

E-Posta : tescil@istib.org.tr