İSTİB Kalite Politikası

İstanbul Ticaret Borsası olarak temel görevimiz, borsaya dahil maddelerin alım ve satım işlemlerinin güvenli ve hızlı olarak gerçekleşmesi için çözümler üretmek ve bu şartlar altında oluşan fiyatların, istatistiklerle birlikte, hızlı ve doğru şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Üyeler arasındaki ticari ve sosyal bağları güçlendirici rolümüzü sosyal bir çalışma anlayışı içinde aşağıdaki temel ilkelere uyarak gerçekleştirmeyi hedefleriz;

Üye memnuniyeti odaklı, etkin ve çağdaş bir hizmet sunmak,

Tarafsız, şeffaf, dürüst ve çözümcü bir yaklaşımla hizmet sunmak,

Kalite Yönetim Sistemini, tüm çalışanların eğitim ve katılımı ile etkin kılarak, sürekli iyileştirerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak.

Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak,

İnsan Kaynakları Kalite Ve Eğitim Politikası

Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek, üyelere yönelik eğitimler aracılığıyla da rekabet güçlerini ve memnuniyetlerini arttırmaktır.

Mali İşler Politikası

Borsanın mali kaynaklarını; ilgili kanun, mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kayıt altına almak, mali raporlar hazırlamak, şeffaf ve denetlenebilir bir biçimde değerlendirmektir.

Bilgi İşlem Politikası

Kurumumuzda bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği amacıyla her gün gelişen teknolojilerin yakından takibini sağlamak, oluşabilecek risklere karşı önlem almak ve sürdürülebilir bir sistem kurmaktır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Politikası

Gıda sektöründe faaliyet gösteren kurum ve paydaşlara güncel gelişmeleri en etkin iletişim yöntemleriyle duyurmak, üyelere Borsa duyurularını etkin ve hızlı bir biçimde ulaştırmak, tüm yayınların koordinatörlüğünü yaparak üyelerinin ve kamuoyunun hizmetine sunmaktır.

Üye İlişkileri Politikası

Üyelerimizi, gıda sektörünü ilgilendiren gelişmelerle ilgili bilgilendirmek, çözüm odaklı bir biçimde üye şikâyet ve önerilerini hızla sonuçlandırmaktır. Tüm bu süreci güvenilir, şeffaf, tarafsız, Kalite Yönetim Sistemi (KYS), KVKK ve TOBB Akreditasyon sistemine uygun, çözüm odaklı bir biçimde yürütmek.

Üye Şikâyet, Öneri ve Memnuniyet Politikası

Üyelerimizin öneri, memnuniyet ve şikâyetlerini kanunlara uygun olarak objektif, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak, etkin olarak değerlendirilmesini sağlayıp çözüm önerileri sunmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İstanbul Ticaret Borsasında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, hizmet sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. Güvenli bir ortamda çalışma koşullarının ve ergonominin iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi, çalışan sağlığının korunması, Borsamızın en önemli sorumlulukları arasındadır.

Bu çerçevede;

Önceden tedbir alarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırılmasını sağlamak,

İSG konularında sürekli iyileştirme gerçekleştirmek,

Zamanında ve doğru risk analizi yapmak suretiyle tehlikeleri önceden belirleyerek, risklerin değerlendirilmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak.

Çalışanlarımıza temel iş sağlığı ve güvenliği ile teknik iş güvenliği eğitimleri vererek, iş güvenliği görev ve sorumlulukları bilincini kazandırmak, iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

İstanbul Ticaret Borsası Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Temel İlkelerimiz Aşağıdaki Gibidir;

İş sağlığı ve güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlı hale getirmek kurumsal sorumluluğumuzdur.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz.

Tüm çalışanlarımız ve üyelerimiz için ergonomik, güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı, çevreye en az zarar verecek şekilde çalışma yöntemleri oluşturmaya çalışırız.

Hizmet ve faaliyetlerimizin çalışanlarımızın ve üyelerimizin sağlık ve güvenliği ile çevre için oluşturduğu riskleri önleyici bir anlayışla analiz eder ve sürekli azaltırız.