Page 48 - Borsaaktuel-33-k
P. 48

SÖYLEŞİ

                                                etkileniyor, yani hava şartları sizin tarımını-
                                                zı etkiliyor; yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz,
                                                soluduğunuz her şey havayla ilişkili, tüm
                                                bunlar havadan ve sudan ÅŸeylerle oluÅŸuyor.

                                                Su dediğimiz zaman bizim ülkemizde suyun
                                                etkilerini kimse pek bilmez. Mesela 1 kg
                                                pamuk, 12 ton suyla üretiliyor. Beğenmedi-
                                                ğimiz, küçük geldi, modası geçti diye çöpe
                                                attığımız bir gömlek; 3 ton suyla üretili-
                                                yor. Bunlar hep havadan geliyor, yağışlarla
                                                geliyor. Bizim yediÄŸimiz 2 dilim ekmek, 1
                                                buçuk ton suyla üretiliyor. İki dilim ekme-
                                                ği çöpe attığımız zaman 1 buçuk ton suyu
                                                çöpe atıyoruz; su olmayınca ekmek de ol-
                                                maz. Mesela su yoksa ot yoktur, ot yoksa
                                                et yoktur, yani su-ot-et birbiriyle iliÅŸkilidir.

öldü sıcak hava dalgasında. Şimdi bizim     güneş ışınları yere gelemeyecek...      “Gıda güvencesi sorunumuz var”
belediyelerimiz kışın donanları topluyor
ama yazın yananlara hiçbir şey yapmıyor.     İzlanda’da olduğu gibi mi?          Bir kilogram et için ne kadar su
Bizim hükümetimiz ve belediyelerimiz kışın                           gerekiyor?
yakacak yardımı yapıyor ama yazın kimse     İzlanda’daki çok küçüktü. O bile ulaşım sek-
soğutma yardımı yapmıyor. Yazın sıcaktan     törüne çok büyük zarar verdi. Bu üç teh-   Bir kg kırmızı et, 15 ton suyla üretiliyor.
insanlar ölüyor.                 likeyi bekliyorum. Ne yazık ki Türkiye afet  O yüzden iklim değiştikçe büyükbaş hay-
                         yönetimine hazır değil.            vancılık da mümkün olmuyor. İnekler bile
Hakikaten İstanbul’u, Türkiye’yi böyle                             Amerika’da kampanya yapmışlar, tavuk yi-
bir tehlike bekliyor mu?             1999 Depremi’ni yaşamamıza rağmen       yin diye. Çünkü tavuk 3 ton su tüketiyor,
                         hâlâ bir afet yönetimimiz yok mu?       öbürü 15 ton. (Gülüşmeler) Biz ‘Doğayı
Evet, bekliyor. Üçüncü en büyük tehlike;                            koruyun, tabiatı koruyun’ diyoruz değil mi?
dünyanın herhangi bir yerinde büyük bir vol-   Hâlâ işin gösterişindeyiz. Uzay üssü Alfa   İnsan ‘Niye koruyayım?’ diyor, anlamıyor.
kan patlaması... Çok büyük bir patlama...    gibi afet yönetim merkezleri kuruyoruz ama  Aslında doğayı korumak, insanı korumak-
Mesela 17 Nisan 1815’te Endonezya’da       içinde uzmanı yok. Hâlâ afet yönetimini    tır. Çünkü doğa olmazsa insan olmaz, biz
Tambora Volkanı patladı. Tambora volkanı     arama kurtarma olarak düşünüyoruz, plan-   insanlar tabiattan geçiniyoruz. Ama biz ol-
patladığı zaman 1816 yılında dünyaya yaz     lı programlı afet risklerini azaltma yok. Şu mazsak doğanın, hiçbir problemi olmaz. O
gelmedi. Tüm yıl boyunca dünyanın her      anda afet riskini azaltması için kentsel dö- yüzden doğayı korumak insanı korumaktır.
tarafında kar yağdı. İnsanlar yer altı suyu-   nüşüm var. Bu da tamamen bireysel... Bu-   Kısa vadeli düşünmek doğru değil. Gelecek
nu kullanmak zorunda kaldı, tek sıvı su o,    rada belediyeler ve devlet, vatandaşa reh-  nesillerin rızkını kesiyoruz, engelliyoruz...
hepsi donmuştu. Ve kıtlık oldu, bitkiler bü-   berlik yapmıyor, bir arabuluculuk yapmıyor.
yümedi. Bizi böyle bir tehlike bekliyor. Bizi                         Bizim gıda güvencesi problemimiz var.
buğday gibi stratejik ürünleri yurt dışından   “Bir kg pamuk, 12 ton suyla          Dünya nüfusu artıyor, insanlar daha iyi
satın almaya başladık, stoklarımız zayıf,    üretiliyor”                  beslenmeye çalışıyor ama bu beslenme için
üretimimiz zayıfladı, yer altı suyunu da bi-                          tarıma ihtiyaç var. Ama biz tarım alanlarını
tirmeye başladık. Böyle bir volkan patlama-   Meteorolojik gelişmeler, küresel ısınma,   binalara çevirdik, şehirleri vadilere, ovala-
sına Türkiye hazırlıklı değil. Ne yer altı suyu afet vs. insanın hayatını nasıl etkiler?   ra yaydık. Bu iyi bir yaklaşım değil, tarım
kaldı ne de stratejik ürünlerde çok kuvvetli                          alanlarını korumak gerekiyor. İklim değişi-
stokumuz. Ben üçüncü olarak da bundan      Meteorolojinin etkilemediği şey yok. Bir   yor, yağışlar azalıyor, azalan yağışı topla-
korkuyorum, her an büyük bir volkan patla-    insan bir günde en az 2 litre su içiyor, bu  yabilmemiz için su havzalarına ihtiyacımız
yabilir. Volkan patladığı zaman atmosfere,    yağışla geliyor. Bir insan bir günde en az  var. Biz şimdi su havzasına şehirler kuruyo-
stratosfere bütün küllerini yaydığı zaman    16 litre hava soluyor, bu havanın kalitesi  ruz, oraya şehir kurduğumuz zaman yağan
                         yine hava şartlarına bağlı. Tarım üstü açık  yağmur toprağa sızıp göle gitmiyor, şehre
                         bir fabrika demek, hava şartlarından birebir yağan yağmur kanalizasyona gidiyor.

46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53