İstanbul Ticaret Borsası

               

 • DUYURULAR
 • 7511 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Başvuru Yapan: Gerçek Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Yapan: Tüzel Kişi

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.


T.C. Kimlik No (*)

:     


Ad Soyad (*)

:     


E-Posta (*)

:     


Telefon (*)

:     


Faks (*)

:     


Geri Dönüş Tercihiniz

:    


Adres (*)

:     İstenilen Bilgi / Belge (*)

:     


(*) Zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir.

   

  Tarih: 30.05.2024

  Konu: 7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.

  Açıklama: 29.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 

  5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

  Yapılan düzenleme ile; belediyelerce kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara kiralanmasına son verilerek satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılacak olup 03.05.2024 tarihinden önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır.

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu;

  - Sermayeleri en az sermaye tutarı altında kalan anonim ve limited şirketleri sermayelerini 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine yükseltmedikleri takdirde infisah etmiş sayılacaklardır.

  - Çıkarılmış sermayesi en az 250.000-TL olan, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan, halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaklardır.

  - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirketlerde başkanın bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet edecek başkan vekilinin her yıl seçilmesinden vazgeçilerek süre belirlemesi kaldırılmıştır.

  - Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından yapılan toplantı istemlerinde, yönetim kurulu başkanına yönetim kurulunu toplantıya çağırma yükümlülüğü getirilmiştir.

  Şirketin üst düzey yöneticileri dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmaları yönetim kurulunun devredilmez ve vazgeçilmez görev yetkileri arasından çıkarılmıştır.

  6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun;

  - Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamamasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. 

  Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

  - Ticaret Bakanlığı, bu hükme bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya yetkili olacak.

  7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu;

  - Güvensiz ürün ihraç eden firmalara uygulanacak idari para cezaları aykırı ürün ihraç edenlere, ürün güvenliğine ilişkin her aykırılıkta 240.566-TL’den 2.405.665-TL’ye kadar, diğer aykırılık durumlarında 96.226-TL’den 962.265-TL’ye kadar idari para cezası uygulanır şeklinde arttırılmıştır.

  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu;   

  - Satıştan kaçınılan mal veya hizmetlere ilişkin idari para cezaları artırılarak malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2.200-TL’ye, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2.200-TL’ den az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacaktır.

  Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçılar hakkında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1.115.000-TL, bakanlıkça oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için 18.000-TL, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında 18.000-TL, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124,000-TL idari para cezası uygulanacak olup, yükümlülüklere aykırı hareket eden üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonları hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 2.200-TL idari para cezası uygulanacaktır. 

  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu;

  Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’ e aktarma süresi Ticaret Bakanlığı tarafından birer yıl olmak üzere iki defa daha uzatılabilecektir.

  Kooperatif ve üst kuruluşların, ana sözleşmelerinin kanun hükümlerine intibak işlemlerinin tamamlanması için belirlenen üç yıllık süre beş yıl olarak değiştirilmiştir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

   

Etkinlik Takvimi
İstek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinizi belirtiniz.
 
       
Sektörel Sorun ve Çözüm Önerileri
       Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) nasıl üye olunur?